021 - 8501
صرافی گاندی

خدمات ارزی

ارائه خدمات درخصوص خرید و فروش
انواع ارز

خدمات ارزی

خدمات مسکوکات

ارائه خدمات در خصوص خرید و فروش

انواع مسکوکات

خدمات مسکوکات

خدمات حواله

ارائه خدمات در خصوص خرید و فروش انواع
حواله

خدمات حواله
در حال بارگذاری نرخ های جدید ...
مبدل ارز و مسکوکات داخلی

مبدل ارز و مسکوکات داخلی طبق نرخ های اعلام شده ی صرافی گاندی محاسبات را انجام میدهد

0

مبدل ارز و مسکوکات جهانی

مبدل ارز و مسکوکات جهانی طبق نرخ های اعلام شده ی بازار جهانی محاسبات را انجام میدهد

0

ساعت جهانی
تهران | Tehran
لندن | London
نیویورک | New York
turkey |ترکیه
دبی | Dubai
استرالیا | Australia