روزنامه رسمی

روزنامه رسمي كشور يكي از سازمان‎هاي وابسته به قوه قضائيه است كه به صورت شركت سهامي اداره مي‎شود.یکی از وظایف مهم این روزنامه چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی - قضایی ، همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت های تجاری و دارندگان حق امضا و ... می باشد که 15 روز پس از انتشار آگهی ها  در سراسر کشور لازم الاجرا است.