وجه نقد

هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل وانقال آن ها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد ، مانند چک هایی عادی در وجه عامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیر ذی نفع اولیه باشد ( از قبیل چک های چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث ، انواع چک پول ، چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه )