راه اندازی سیستم نوبت دهی مشتریان

021 - 8501
صرافی گاندی

راه اندازی سیستم نوبت دهی مشتریان

راه اندازی سیستم نوبت دهی مشتریان

سیستم نوبت دهی مشتریان صرافی گاندی راه اندازی شد


جهت رفاه حال مشتریان، رعایت نوبت، عدم ازدحام و تضییع حق مراجعین و ارائه خدمات بهتر به مشتریان صرافی گاندی، سیستم نوبت دهی به مشتریان راه اندازی گردید.