گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.