حواله

حواله به طور كلي عبارتست از مدرك ومستند ارسال چيزي(مي تواند نقدي يا غير نقدي باشد) / روشی به منظورانتقال وجه به اقصی نقاط دنیا ازطریق روش های مختلف.