قوانین و مقررات حواله ارزی

021 - 8501
صرافی گاندی

قوانین و مقررات حواله ارزی

قوانین و مقررات مرتبط با حواله ارزی

جهت آشنایی مشتریان محترم به قوانین و مقررات صرافی و پاسخگویی به برخی سوالات محتمل در زمینه حواله ارزی، موارد ذیل قابل ذکر می‌باشند:

قوانین حواله ارزی:

این صرافی موظف به شناسایی مشتریان حقوقی و حقیقی در کلیه معاملات خود می‌باشد.
این صرافی مجاز به انجام حواله ارزی از طریق روش‌های مختلف است. با توجه به تفاوت نرخ و کارمزدهای هر روش و نوسانات روزانه، دیرکرد تاخیر واریز وجه همچنین واریزهای خارج از رویه معاملات و واریزهای شناسایی نشده هیچگونه تعهدی برای صرافی ایجاد نخواهد کرد.
در صورت انجام امور حواله ارزی به صورت غیرحضوری مشتری می‌بایست فرم اصلی حواله را پس از تایید بند 3 تحویل صرافی نماید.
صرافی مکلف به تحویل فاکتور به مشتری و نیز مشتری موظف به امضاء به نشانه تایید فاکتور در قسمت مربوطه می‌باشد.
هر گونه مکاتبه، ارسال فکس، تلفن و یا سایر روش‌های ارتباطی با آدرس و مشخصات اعلامی مشتری/ متقاضی به عنوان ابلاغ رسمی تلقی می‌شود و عدم پاسخ، عدم پیگیری و یا تغییر آدرس مشتری هیچ گونه مسئولیتی را متوجه این صرافی نخواهد کرد. لذا انتظار می‌رود هر گونه تغییر آدرس و یا مشخصات جدید مشتری به صورت کتبی به صرافی گاندی اعلام گردد.
با توجه به احتمال هک شدن و عدم وجود امنیت اینترنتی در ارسال اوردر حواله ارزی از طریق ایمیل، تاکید می‌شود از ارسال و دریافت این گونه اسناد از طریق ایمیل اکیدا خودداری نمایید، در غیر این‌صورت صرافی گاندی هیچ گونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت.

طریقه دریافت وجه

اشخاص حقیقی

چک بانکی: در این صورت چک باید به نام شخص دارای اشتراک در صرافی و همچنین در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد در غیر این صورت شرکت از پذیرفتن چک معذور می‌باشد.
واریز بانک: در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی واریز کننده وجه و شخص دارای اشتراک می‌بایست یکی باشد و مبلغ در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
از طریق دستگاه پوز: کارت عابر بانک می‌بایست به نام شخص دارای اشتراک باشد.

اشخاص حقوقی:

چک بانکی: در این صورت چک باید به نام شرکت دارای اشتراک یا شخص دارای حق امضا در آخرین روزنامه رسمی و در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد، در غیر این صورت شرکت از پذیرفتن چک معذور می‌باشد.
واریز بانک: در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی واریز کننده وجه و شرکت دارای اشتراک می‌بایست یکی باشد و مبلغ در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
از طریق دستگاه پوز: شخصی که دارای حق امضا در آخرین روزنامه رسمی می‌باشد.
چنانچه شرکت تمایل به انجام امور خود از طریق نماینده یا وکیل داشته باشد، معرفی‌نامه ایشان در سربرگ شرکت و امضاء شخص دارای حق امضاء در آخرین روزنامه رسمی الزامی است.
در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد در غیر این صورت شرکت از پذیرفتن چک معذور می‌باشد.